جزوه گرامر پایه تا پیشرفته

عنوان: جزوه گرامر پایه تا پیشرفته
قیمت: 98000 ریال
توضیحات:

برای یادگیری هر زبانی شناخت اصول و مبنای آن زبان الزامیست و گرامر یکی از اصلی ترین مبناهای یادگیری زبان انگلیسی می باشد.

در واقع زبان آموزان می بایست پس از یادگیری کلمات زبان انگلیسی به یادگیری قواعد دستوری این زبان بپردازند تا بتوانند کلمات را در کنار یکدیگر به کار بگیرند و استفاده کنند.

ما نیز سعی کردیم در کتاب الکترونیک گرامر پایه تا پیشرفته، اساسی ترین نکات گرامری زبان انگلیسی را گردآوری کنیم و با بیانی ساده و شیوا همراه با مثال های قابل فهم گامی برای آموزش قواعد دستوری زبان برداریم.